Avsked och avslut av anställning av personliga skäl – gör rätt (arbetsrätt) och agera rätt (beteende)

7 900 kr12 900 kr

KURSDATUM 16-17 juni 2020
KURSLOKAL Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm
DELTA ONLINE För den som hellre deltar online så finns möjlighet att medverka i vårt digitala klassrum

Nollställ
Artikelnr: arbpsy Kategori:

Bakgrund

För dig som arbetar inom HR- och personalområdet, eller är chef med personalansvar, är avsked eller avslut av anställning på grund av personliga skäl svåra personalfrågor med såväl arbetsrättsliga som beteendemässiga beståndsdelar. Att hantera dessa situationer på ett medvetet och strukturerat sätt, sett ur alla perspektiv, är helt avgörande för att skapa en korrekt, respektfull och professionell process.

Vad säger arbetsrätten vid avsked eller avslutande av anställning vid exempelvis misskötsamhet eller sjukdom? Vad ligger i begreppet saklig grund, hur definieras misskötsamhet och hur förhåller det sig till begreppet arbetsprestation? Hur kan man med gott och medvetet ledarskap påverka kontraproduktivt beteende?

För att belysa problematiken kring avsked och avslutande av anställning p.g.a. personliga skäl tar vi ett holistiskt grepp och omfamnar både det arbetsrättsliga perspektivet och de psykologiska aspekter som hör samman med hur människan fungerar på arbetsplatser och vid svåra personalfrågor.

Kursen är sammansatt av två kursdagar där dag ett inriktas på arbetsrättsliga frågor och dag två på psykologiska och beteendemässiga aspekter. Grundtanken med kurskonceptet är att du ska gå båda kursdagarna för att få en helhetsbild av problemområdet och hur du hanterar dessa svåra frågor praktiskt. För dig som så önskar så är de respektive kursdagarna även separat bokningsbara.

 

Vad lär du dig under kursen – Avsked och avslut av anställning av personliga skäl?

Efter den arbetsrättsliga kursdagen kommer du:

 • Behärska arbetsrättens grunder – hur de arbetsrättsliga lagarna är uppbyggda och förhåller sig i relation till kollektivavtalen till lagstiftningen
 • Ha inblick i lagregler som gäller vid avslutande av anställning på grund av personliga skäl (bl. a 7 och 18 §§ LAS)
 • Förstå de olika typerna av misskötsamhet och hur du som chef/personalansvarig hanterar dem
 • Veta vad som gäller vid uppsägning på grund av sjukdom

Efter den beteendeorienterade dagen kommer du:

 • Förstå vad som faktiskt menas med arbetsprestation – både arbete OCH samarbete
 • Veta vad som är s k kontraproduktivt arbetsbeteende och dess orsaker
 • Ha kunskaper om vad som krävs av ledarskapet för att minska s k kontraproduktivt arbetsbeteende
 • Kunna ge funktionell feedback och veta vad det är som fungerar och vilket typ av feedback som får människor att faktiskt försämra sina prestationer

 

Fem goda anledningar till varför du kommer ha nytta av kursen – du får:

 1. Kunskaper om vilka regler som gäller vid avslutande av anställning på grund av personliga skäl
 2. Praktiska verktyg för att bättre kunna hantera de arbetsrättsliga frågor som uppkommer i situationer när en arbetstagare missköter sig i anställningen.
 3. Bättre förståelse för hur du – mentalt och juridiskt – hanterar svåra situationer som uppkommer i ett anställningsförhållande
 4. Kunskaper om hur du påverkar såväl prestation som brist på prestation och kontraproduktivt beteende
 5. Verktyg och träning för att bättre kunna hantera de frågor som uppkommer i situationer när en medarbetare missköter sitt arbete

 

Välj mellan separat bokningsbara kursdagar eller två sammanhängande dagar

Under båda kursdagarna varvas teoretisk genomgång med många praktiska övningar och aktuella case för bästa möjliga inlärning. Du väljer kursupplägg utifrån dina behov, förkunskaper och tillgänglighet. Antingen väljer du att gå kursdagarna i en följd och får på så sätt ett heltäckande perspektiv under en koncentrerad kort period. Eller så väljer du en av kursdagarna och kompletterar med den andra kursdagen vid ett senare tillfälle när det passar dig. Väljer du hela kurspaketet erhåller du en attraktiv rabatt på deltagarpriset, se mer information under fliken ’kursavgift’.

Kursen leds av Advokat Göran Smedberg, Cross Advokater, specialiserad på arbetsrätt och Leg psykolog, Sara Henrysson Eidvall, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB Advokater, specialist i arbets- och organisationspsykologi.

 

Förkunskaper

Gärna grundläggande kunskaper i arbetsrätt och/eller ledarskap, men det är inte ett förkunskapskrav.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring kursen Avsked och avslut av anställning av personliga skäl

Kursbeskrivning

KURSDAG 1: ARBETSRÄTT OCH AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AV PERSONLIGA SKÄL

09:00 Välkommen och inledning

Förmiddag:

Block A: Introduktion till arbetsrättsliga regler

 • Allmän genomgång av hur arbetsrättsliga lagar är uppbyggda
 • Kollektivavtalens förhållande till arbetsrättsliga lagar
 • Arbetsrättsliga principer, t ex arbetsledningsrätten

Block B: Anställningsskyddslagens LAS uppbyggnad beträffande uppsägning av arbetstagare

 • Uppsägning på grund av personliga skäl; genomgång av olika typer av misskötsamhet och hur dessa ska hanteras av arbetsgivaren samt hur dessa bedöms av Arbetsdomstolen.
 • Vi går igenom olika typer av misskötsamhet t ex sena ankomster, illojalitet, arbetsvägran, brott riktade mot arbetsgivaren, brott som inte är riktade mot arbetsgivaren, olämpligt uppträdande, samarbetssvårigheter och bristande duglighet mm.
 • Ordningsregler gällande underrättelse och varsel enligt 30 § LAS
 • Tvåmånadersregelns betydelse för hanteringen av ärenden om misskötsamhet.
 • Tillrättavisning och skriftlig erinran; när och hur ska detta hanteras.
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.
 • Praktiska övningar och genomgång av praktikfall

12:00 Lunch

Eftermiddag:

Block C: Uppsägning på grund av sjukdom

 • Kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare på grund av sjukdom? Genomgång av rehabiliteringsreglerna, regler i Arbetsmiljölagen AML i förhållande till reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS.
 • Presentation av och genomgång av relevant rättspraxis från Arbetsdomstolen gällande uppsägning på grund av sjukdom.
 • Praktiska övningar och genomgång av praktikfall

Block D: Avskedande

 • När är det laga skäl för avskedande enligt 18 § LAS? Vad krävs det för att kunna avskeda en arbetstagare? Genomgång av olika typer av misskötsamhet och hur dessa ska hanteras av arbetsgivaren samt hur dessa bedöms av Arbetsdomstolen.
 • Ordningsregler gällande underrättelse och varsel enligt 30 § LAS
 • Tvåmånadersregelns betydelse för hanteringen av ärenden om misskötsamhet.
 • Praktiska övningar och genomgång av praktikfall

Block E: Sanktioner för brott mot arbetsrättsliga lagar, t ex LAS

 • Allmänt skadestånd
 • Ekonomiskt skadestånd
 • Ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande; Vad innebär en ogiltigförklaring för arbetsgivaren och arbetstagaren? Skillnader mellan ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande.
 • Praktisk genomgång om hur man beräknar ekonomiskt skadestånd på grund av en felaktig uppsägning.

17:00 Kursdagen avslutas

KURSDAG 2: HUR MAN HANTERAR ICKE ÖNSKVÄRT BETEENDE PÅ ARBETSPLATSEN – PROAKTIVT OCH REAKTIVT 

09:00 Välkommen och inledning

Förmiddag:

Block A: Introduktion till begreppet arbetsprestation

 • Allmän genomgång av begreppet arbetsprestation, som består både av arbete, samarbete och frånvaron av sk kontraproduktivt arbetsbeteende, CWB.
 • Genomgång av begreppet OCB – organizational citizenship behavior
 • Genomgång av begreppet CWB – kontraproduktivt arbetsbeteende och hur det kan riktas mot både organisation och kolleger

Block B: Ledarskap

 • Så här påverkar ledarskap kontraproduktivt beteende
 • När chefen är problemet: exempel på och hantering av chefer med kontraproduktivt beteende
 • Praktiska övningar och genomgång av praktikfall

12:00 Lunch

Eftermiddag:

Block C: Feedback som fungerar

 • Vår övertro på feedbackens undergörande förmåga är stor. Felaktig feedback kan riskera att försämra prestationen. Genomgång av forskning och praktik om vilken typ av feedback som fungerar, hur den framförs och fällor att falla i
 • Praktiska övningar och genomgång av praktikfall

Block D: Dialog

 • Så här får man till konstruktiv kommunikation när man tycker olika
 • Praktiska övningar

Block E: Kollegial problemlösning

 • Möjlighet för deltagarna att få stöd och råd om hur hantera svåra situationer

17:00 Kursdagen avslutas

Målgrupp

Kursen är upplagd för att passa deltagare från både privat och offentlig sektor samt oberoende av bransch. Kursen riktar sig till linje-/mellanchefer, HR-roller på alla nivåer (både ledare och specialister) i små och mellanstora bolag, HR-roller på junior till semisenior nivå i stora bolag/organisationer, VD/ledande befattningar i mindre organisationer.

 

Kursledare

Göran Smedberg - Avsked och avslut av anställning av personliga skälAdvokat Göran Smedberg, Cross Advokater, är specialiserad på arbetsrätt. Han har många års erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar och tvister. Hans uppdragsgivare återfinns både på den privata och den offentliga arbetsmarknaden. Göran anlitas flitigt av både privata och offentliga arbetsgivare som kursledare och föreläsare inom arbetsrättsliga frågor.

 

Sara Henrysson Eidvall - Avsked och avslut av anställning av personliga skälLeg psykolog, Sara Henrysson Eidvall, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB Advokater, är specialist i arbets- och organisationspsykologi. Hon har många års erfarenhet av ledarskapsfrågor. Hennes uppdragsgivare återfinns både på den privata och den offentliga arbetsmarknaden. Sara anlitas flitigt av både privata och offentliga arbetsgivare samt universitet som kursledare och föreläsare om ledarskapsfrågor.

Kursavgift

Kursdagarna är separat bokningsbara och du väljer själv om du vill gå kursdagarna i en följd och på så sätt få ett heltäckande perspektiv under en koncentrerad kort period. Eller så väljer du en av kursdagarna och kompletterar med den andra kursdagen vid ett senare tillfälle när det passar dig.

Avgift för en kursdag: 7.900 kronor ex moms.

Boka båda kursdagarna samtidigt: 12.900 kronor ex moms.

I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika samt dokumentation.

 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå kursen utnyttjar ni vår förmånliga ”Gå 3 betala för 2”-rabatt! Kontakta vår kundservice på registration@edlegio.com eller ring oss på telefon 08-796 65 60. Välkommen med er anmälan!

 

Kurslokal och digitalt klassrum

Kursen ges på Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm.
För den som hellre deltar online så finns möjlighet att medverka i vårt digitala klassrum.