Certifierad hållbarhetsstrateg

39 500 kr

KURSDATUM Dag 1-2: 22-23 oktober Dag 3-4: 19-20 november Dag 5: 3 december TIDER: Kl. 09:00-16:30 (gäller alla kursdagar) FORMAT: Ny Teknik Educations kurslokaler i centrala Stockholm SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 oktober Adress och annan praktisk info skickas till deltagarna i samband med bokning.

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Nu kör vi igen – 6:e kursomgången!

Förra omgången av vår högt uppskattade utbildning Certifierad hållbarhetsstrateg fick ett genomsnittsbetyg på 4,5 av 5 möjliga! Nu kör vi igång den sjätte omgången av detta kvalificerade utbildningsprogram – varmt välkommen!

Hållbarhet är idag en självklarhet för de flesta organisationer och blir allt viktigare i näringslivet och för såväl ett företags existensberättigande som konkurrenskraft. Det är ett holistiskt kompetensområde som behöver genomsyra hela organisationen för att säkerställa önskvärd effekt. För att få ut full effekt av hållbarhetsstrategin är det nödvändigt att arbeta strukturerat och strategiskt.

Hur tar vi fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer vi upp arbetet? Hur säkerställer vi att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedjan, våra inköp och vår produktion? Hur bygger vi partnerskap och hur ser vi till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

Sagt av nöjda kursdeltagare

”Hög kvalitet i kursen. Genomgående bra. Jättenöjd!”

”Jäkligt bra föreläsare, bra diskussioner, lärorikt med hemuppgiften”

”Relevanta delar att ta med till det egna företaget”

Som Certifierad hållbarhetsstrateg är du en nyckelperson i organisationen som ansvarar för och arbetar med processer kopplade till hållbarhet. Det kan vara att utveckla, designa, planera, samordna, genomföra, kommunicera och utvärdera organisationens hållbarhetsarbete.

Rollen som Hållbarhetsstrateg är både strategisk och operativ. Den passar både för dig som är högre chef och behöver ha hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som i första hand har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen. Att vara hållbarhetsstrateg är ett framtidsyrke och rollen är central för såväl företags- och organisationsledning som ägare och styrelse.

Som Certifierad hållbarhetsstrateg har du en solid kompetens för att ha hållbarhetsroller i organisationen och för att ännu bättre hantera kommunikationen med såväl medarbetare, chefer, styrelse som externa intressenter.

Utbildningen fördjupar din kunskap om:

 • Omvärld, hållbarhetsstrategi och affärer
 • Styrning av hållbarhet
 • Ägarstyrning
 • Hållbar värdekedja
 • Hållbara inköp
 • Hållbar produktutveckling
 • Varumärke och hållbarhet
 • Partnerskap och hållbarhet

Forskning och praktik i samverkan – kvalificerad ämneskunskap och förmåga till praktiskt genomförande

Kursledningen består av forskare, experter, näringslivsföreträdare, rådgivare och praktiker i en effektiv pedagogisk mix för att maximera balansen mellan teoretisk förståelse och förmågan till praktiskt genomförande.

Utbildningen består av 4 kursdagar följt av ett interaktivt heldagswebinar (2 + 2 + 1 dagar) där vi går igenom och diskuterar examensuppgiften. Kursen löper över en period av tre månader.

Definitioner – hållbarhet och strategrollen

I den här kursen definierar vi hållbarhet genom Tripple Bottom Line, vilket är den vedertagna definitionen. Detta innebär att man studerar hållbarhet genom tre perspektiv: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. I kursen kommer vi att gå igenom dessa perspektiv och förklara varför det behövs hållbarhet inom alla tre perspektiven för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete.

En hållbarhetsstrateg ska kunna skapa en långsiktig plan för att minska negativ påverkan på miljön och främja positiv samhällsutveckling och företagsansvar. Det ställer krav på förmåga att arbeta tvärfunktionellt i organisationen och att på en strategisk nivå integrera hållbarhetsfrågan i alla verksamhetsområden. En hållbarhetsstrateg sammankopplar  hållbarhetsdelarna i en organisation med affärsstrategin.

En hållbarhetsstrateg arbetar därför med att koordinera verksamhetens hållbarhetsarbete – såväl strategier som praktiskt genomförande – så att det linjerar med organisationens affärsstrategier och mål och ger verksamheten strategisk nytta för sina hållbarhetsinvesteringar.

 

Utbildningen består av 4 kursdagar följt av ett interaktivt heldagswebinar (2 + 2 + 1 dagar) där vi går igenom och diskuterar examensuppgiften. Kursen löper över en period av tre månader.

Dag 1:

TEMAN: OMVÄRLD | HÅLLBARHETSSTRATEGI | AFFÄRSSTRATEGI | PARTNERSKAP

Strategi och hållbarhet (Tommy Borglund)

Hur man gör en hållbarhetsstrategi med omvärldsanalys, intressentdialog, prioriteringar och fokusområden. Koppling av hållbarhetsstrategi till företagets övergripande affärsstrategi. Shared Value strategier och dubbelt värdeskapande. Lönsamhet och hållbarhet.

Partnerskap (Tommy Borglund)

Hur man samarbetar med andra aktörer för att nå övergripande mål, att göra en förändring, kring en hållbarhetsfråga. Hur man kopplar samarbetet med organisationer och samhällsföreträdare till sin egen affärsstrategi. Exempel från näringslivet. Hur arbete med strategiskt partnerskap kan kopplas till relevanta resultatindikatorer. Varför är det svårt och vad krävs för att lyckas?

Dag 2:

TEMAN: HÅLLBAR VÄRDEKEDJA | HÅLLBARA INKÖP | CIRKULÄR EKONOMI

Hållbar värdekedja (Frans Prenkert)

Arbete med företagets värdekedja och hur man gör den mer hållbar. Genomgång av miljöfrågor och sociala frågor kopplat till värdekedjan. Logistik och distributionsfrågor. Innovation och förändring. Klimatfrågans roll. Exempel såsom elektrifiering och fordonsindustrin.

Hållbara inköp (Katarina Arbin)

Varför hållbara inköp är viktigt och inköpsfunktionens möjlighet att bidra till hållbar utveckling. Identifiera och diskutera hållbarhetsrisker längs värdekedjan och går igenom strategier, processer och verktyg som företag och organisationer kan använda för att säkerställa hållbara inköp och leverantörsansvar. Vi lyfter och diskuterar cirkuläritet relaterat till inköp och ger vägledning i hur i större utsträckning arbeta med cirkulärt inköp.

Dag 3:

TEMAN: STYRNING AV HÅLLBARHET | HÅLLBARHETSREDOVISNING | ÄGARSTYRNING

Utbildningens upplägg

Styrning av hållbarhet (Sabina Du Reitz)

Genomgång av olika styrmodeller för hållbarhet och metoder/sätt att organisera kring hållbarhet. Hur arbeta med matrisorganisationer. Hållbarhetschefens roll i ledning och styrning. Hur sätta mål och följa upp med nyckeltal. Val av KPIs och olika typer av KPIS.

Hållbar produktutveckling (Pontus Cerin)

Det blir allt viktigare att få med hållbarhetsdimensionerna när ett företag utvecklar nya produkter och tjänster. Hur arbetar man på ett integrerat sätt med produktutveckling kopplat till hållbarhet? Hur samarbetar man med andra funktioner på företaget som inköp, försäljning, juridik och marknadsföring genom en strukturerad process. Hur kan hållbarhet vara en viktig del i utformningen av konstruktionsavdelningens mål och verktyg, exempelvis genom ”Design-for-Environment”? Det är frågor vi diskuterar i detta pass.

DAG 4:

TEMAN: HÅLLBAR PRODUKTUTVECKLING | VARUMÄRKE OCH HÅLLBARHET

Varumärke och hållbarhet (Martin Behm)

Företagets varumärke är en avgörande resurs för att nå uppsatta hållbarhets- och affärsmål. Varumärket förtydligar verksamhetens syfte, riktning och värdegrund, tillför värde och relevans för intressenter och särskiljer verksamheten gentemot konkurrenterna. Ett starkt och aspirerande varumärke skapar engagemang, en vi-känsla och underlättar rekrytering. Under avsnittet lär du dig hur affärs- och hållbarhetsstrategin integreras med varumärket, vilka delar som ingår i en varumärkesplattform och hur de förhåller sig till varandra samt vikten av varumärkets identitet och kommunikation.

Summering och examinationsuppgift (Tommy Borglund)

DAG 5 (WEBINAR):

TEMA: GENOMGÅNG HEMUPPGIFTER

Under webinariet presenterar gruppdeltagarna sina hemuppgifter som sedan diskuteras tillsammans med kursledning och övriga kursdeltagare.

Målgrupp

Utbildningen passar både för dig som är högre chef och behöver ha hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som i första hand har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen, exempelvis:

 • Hållbarhetsansvariga i organisationer på lokal eller central nivå
 • Chefer som behöver bredda sin kunskap inom hållbarhet för att kunna ta ett delansvar för frågorna
 • Projektledare som ofta kommer i kontakt med hållbarhet
 • Personer inom utveckling och innovation som vill integrera hållbarhet
 • Funktioner som kvalitet, arbetsmiljö, personal, miljö, kommunikation som vill utvecklas inom hållbarhet
 • Uppdragsledare och Byggledare
 • Ingenjörer och Teknikkonsulter
 • Affärsområdeschefer
 • Divisionschefer
 • Miljö- och kvalitetschefer

Utbildningens lärare och gästföreläsare

GÄSTFÖRELÄSARE:

 • Erik Feldt, Nordea/Forever Sustainable
 • Catharina Nordeman, Höganäs AB
 • Sanna Norman, Asker
 • Daniela Grotenfelt, Hållbarhetschef, Arkitema Skandinavien AB
 • Theresa Thomasson, Circular Action Tools Europe AB
 • Lisa Rejler, Rejlers

ORDINARIE KURSLEDARE:
Tommy Borglund
Partner på Forever Sustainable

Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Katarina ArbinKatarina Arbin
Partner på Forever Sustainable

Katarina är lärare och forskare vid Örebro universitet med inriktning mot hållbara försörjningssystem och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är medförfattare till den svenska versionen av ”Purchasing and Supply Chain Mangement” tillsammans med Arjan van Weele och har under många år undervisat och forskat inom området hållbara inköp och leverantörsansvar.

Martin BehmMartin Behm
Associated Advisor på Forever Sustainable

Martin är en etablerad varumärkesstrateg och konceptutvecklare som specialiserar sig på hållbarhet och samhällelig påverkan. Han har arbetat för kända företag och varumärken på ledande kommunikations- och reklambyråer i mer än två decennier. Han är regelbunden gästföreläsare vid Textilhögskolan i Borås och har en magisterexamen i globalisering, varumärken och konsumtion från Lunds universitet.

Sabina du RietzSabina Du Rietz
Associated Expert på Forever Sustainable

Sabina är biträdande professor vid Örebro universitet och dess centrum för hållbar verksamhet och centrum för empirisk forskning om organisationskontroll. Hon har över tio års forskningserfarenhet inom hållbarhet och affärer och har tidigare arbetat vid Norwegian School of Economics och Stockholms universitet. Sabina har en professionell bakgrund inom finans och specialiserar sig på hållbara investeringar, hållbarhetskontroll och cirkulär ekonomi.

Frans PrenkertFrans Prenkert
Associated Expert på Forever Sustainable

Frans är professor i företagsekonomi med mer än 20 års forskningserfarenhet och företagsrådgivning inom industriell marknadsföring, affärsutveckling, samarbete och innovation i företagsnätverk. Han är specialiserad på försörjningskedjor och försörjningssystem och är särskilt intresserad av hållbarhetsfrågor kopplade till dessa områden.

Pontus CerinPontus Cerin
Associated Expert på Forever sustainable

Pontus är docent vid Linköpings universitet med forskningsbakgrund vid KTH, Umeå universitet och Åbo akademi. Han är specialiserad på hållbara investeringar, innovation och styrning av hållbarhet.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 39 500 kr ex moms.

I priset ingår certifiering, 5 kursdagar, lunch samt för- och eftermiddagsfika under kursdagarna samt full dokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Format

Ny Teknik Educations kurslokaler i centrala Stockholm (eller på distans online). Adress och annan praktisk info skickas till deltagarna i samband med registrering.