Certifierad Transformationsspecialist

3 500 kr27 500 kr

GRUNDKURS I TRANSFORMATIONSLEDNING:
4-5 november 2020

CERTIFIERAD TRANSFORMATIONSSPECIALIST:
25-26 november 2020

LOKAL Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm

Nollställ
Artikelnr: certra Kategori:

Bli Certifierad transformationsspecialist!

Den snabba teknikutvecklingen (digital transformation) får exponentiella effekter som medför att företag, organisationer och samhälle befinner sig mitt i en digital tsunami. Både möjligheter och utmaningar skapas när din organisation behöver driva avgörande förändrings- och transformationsprojekt SAMTIDIGT som den befintliga vardagliga verksamheten måste fortgå som vanligt.

Som Certifierad transformationsspecialist har du verktygen och förmågan att hjälpa din organisation genom (större eller mindre) förändrings- och transformationsprojekt.

Till din hjälp har du en strukturerad metodik för att driva transformationsprojekt där befintlig verksamhet balanseras, växelverkar och integreras med införandet av det ”nya”.

Digital Transformation

Du har verktyg för att få med alla relevanta funktioner och roller i transformationsprocessen och du vet hur man utarbetar en strategi för att säkerställa bestående resultat.

Som Certifierad transformationsspecialist är du organisationens verktyg för hållbar förändring och långsiktig konkurrenskraft.

En utbildning som stärker din och organisationens förmåga att lyckas i affärskritiska digitaliseringsprojekt

Anders Persson, Lärare inom Digital TransformationANDERS PERSSON, fd CIO på Apoteket och chef verksamhetsutveckling på PRV, nu rådgivare i stora transformationsprogram och aktuell som kursledare på Certifierad transformationsspecialist

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med utbildningen är att bestycka dig och din organisation med verktyg och förmåga att leda och utveckla en organisation under ständig förändring. Utbildningen ger dig en helhetsförståelse för transformationsledning:

 • Hur du designar, genomför och leder transformationsinitiativ.
 • Hur du bygger en framgångsrik organisation för att genomföra transformationen.
 • Hur du säkerställer att förändringen får fäste i organisationen och ger önskat resultat.

 

Utbildningen lär dig designa, planera, organisera och genomföra en framgångsrik digital transformation

Steve Brdarski, Lärare inom Digital TransformationSTEVE BRDARSKI, senior rådgivare och kursledare för Certifierad transformationsspecialist

Utbildningens upplägg och format

Utbildningen Certifierad transformationsspecialist är uppdelad i tre delar som tillsammans bygger upp certifieringen:

DEL 1: FÖRBEREDANDE ONLINEKURS

 • FORMAT: Onlinebaserade självstudier (ca 3 timmars kursmaterial)
 • INNEHÅLL: Översikt Affärsinriktad Digital Transformation

DEL 2: GRUNDKURS I TRANSFORMATIONSLEDNING

 • FORMAT: Onlinekurs plus 2 kursdagar i helklass
 • INNEHÅLL: Fördjupning och vidareutveckling av transformationsledningens grundkompetenser

DEL 3: CERTIFIERAD TRANSFORMATIONSSPECIALIST

 • FORMAT: Onlinekurs samt Grundkurs i transformationsledning plus 2 fördjupande kursdagar i helklass
 • INNEHÅLL: Praktiska tillämpningar med övningar, avslutas med presentation av hemuppgift och certifiering

Du kan välja mellan att enbart gå Förberedande onlinekurs (DEL 1), att gå Grundkurs i transformationsledning (DEL 1 + 2) eller att gå hela vägen och bli Certifierad transformationsspecialist (DEL 1 + 2 + 3). Onlinekursen ingår i kurspriset för Grundkurs och Certifieringskurs och distribueras till kursdeltagarna i samband med registrering.

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen.

Utbildningens upplägg och format

Utbildningen Certifierad transformationsspecialist är uppdelad i tre delar som tillsammans bygger upp certifieringen:

DEL 1: FÖRBEREDANDE ONLINEKURS

 • FORMAT: Onlinebaserade självstudier (ca 3 timmars kursmaterial)
 • INNEHÅLL: Översikt Affärsinriktad Digital Transformation

DEL 2: GRUNDKURS I TRANSFORMATIONSLEDNING

 • FORMAT: Onlinekurs plus 2 kursdagar i helklass
 • INNEHÅLL: Fördjupning och vidareutveckling av transformationsledningens grundkompetenser

DEL 3: CERTIFIERAD TRANSFORMATIONSSPECIALIST

 • FORMAT: Onlinekurs samt Grundkurs i transformationsledning plus 2 fördjupande kursdagar i helklass
 • INNEHÅLL: Praktiska tillämpningar med övningar, avslutas med presentation av hemuppgift och certifiering

Du kan välja mellan att enbart gå Förberedande onlinekurs (DEL 1), att gå Grundkurs i transformationsledning (DEL 1 + 2) eller att gå hela vägen och bli Certifierad transformationsspecialist (DEL 1 + 2 + 3). Onlinekursen ingår i kurspriset för Grundkurs och Certifieringskurs och distribueras till kursdeltagarna i samband med registrering.

 

DEL 1: Förberedande onlinekurs

1. Introduktion

 • Introduktion till kursen och översikt över området
 • Digitalisering och digitala transformationer, vad är det och vad krävs?
 • Varför är det så svårt och vad krävs för att lyckas

2. Strategi och design av transformationen

 • Genomförandestrategi
 • Design av strukturer och Digitaliseringen
 • Business case – värdering och precisering
 • Ritningar och ritningsunderlag

3. Planering av digitala transformationer

 • Planering av digitaliseringens genomförande och dess olika delar
 • Kritiska affärshändelser som styr planeringen

4. Organisering av Digitala Transformationer

 • Design av genomförandeorganisation och dess olika delar
 • Digitaliseringens påverkan på organisationer
 • Exempel på genomförandeorganisationer
 • Hur designar du din egen genomförandeorganisation?

5. Styrning av digitala transformationer

 • Att styra och genomföra komplexa digitaliseringar
 • Styrmodeller – hur tar du fram din egen styrmodell
 • Styrande principer

6. Genomförande

 • Mätning och uppföljning
 • Outsourcing och arkitekturstyrning
 • Att leda digitala transformationer – praktiska erfarenheter

7. Leda och förändra

 • Grunder i förändringsledning
 • Förändringskommunikation
 • Formella och informella nätverk

8. Avslutning/sammanfattning

 • Överflygning av kursens olika delar
 • Summering av verktyg och områden som gåtts igenom

 

DEL 2: Grundkurs i transformationsledning

Grundkursen går djupare ner i delar av onlinemodulerna. Fokus är på övningar baserade på ett fiktivt case som deltagarna genomgående får arbeta med samt diskussioner kring verkliga case. Målsättningen är att ge praktiska verktyg för hur man designar, strukturerar, organiserar och planerar transformationer.

KURSDAG 1:

 • Drivkrafter och utveckling – en marknadsorientering: Vad händer på marknaden? Vilka teknikskiften och -utvecklingar pågår? Vilka är de viktigaste trenderna?
 • Påverkan på organisationer och företag: Vilka effekter ger teknikutveckling på organisationer och vilka konsekvenser resulterar det i?
 • Hur formulerar jag min egen transformationsagenda? Hur kan jag översätta teknikens möjligheter till min egen organisations behov och förutsättningar?

KURSDAG 2:

 • Hur sätter jag riktningen på transformationen? Vilka delar behöver man justera och hur uppskattar man omfattningen?
 • Hur vet jag att jag driver transformationen åt rätt håll? Planering, mätning och uppföljning av transformationer
 • Hur bygger du ditt transformationsteam? Vilka roller och kompetenser behöver du?

 

DEL 3: Certifierad Transformationsspecialist

Denna del av utbildningen fokuserar på ledarskap och styrning. Inför certifieringsmodulen förväntas deltagaren ha förberett en hemuppgift som ligger till grund för övningarna. Kursledarna är bollplank under utbildningen och bidrar med sina praktiska erfarenheter från stora och små transformationsprojekt i såväl multinationella företag, mindre företag som offentliga organisationer.

KURSDAG 3:

 • Styrning av transformationer: Hur du skapar en robust styrmodell med förankring i verksamheten.
 • Formella och informella nätverk: vilka personer är viktiga för din transformation och vilka är de informella ledaran?
 • Förändringsledning som verktyg vid transformationer: hur reagerar organisationer under förändring? Vilka fallgropar finns det?

KURSDAG 4:

 • Målgruppsanalys: vilka är dina målgrupper för transformationen? Vet du vilka de viktigaste intressenter är och var du har dem?
 • Förändringskommunikation: Att kommunicera är att påverka. Hur når du ut i organisationer med din kommunikation?
 • Presentation av examensuppgift

 

Certifiering

Deltagarna erhåller certifikat i samband med avslutningen av kursdag fyra. För certifiering krävs:

 • Genomförd och godkänd förberedande onlinekurs
 • Genomförd Grundkurs i transformationsledning
 • Närvaro samt aktivt deltagande på certifieringskursens två kursdagar
 • Godkänt resultat på kursens hemuppgift
 • Godkänt resultat på kursens presentation av examensuppgift

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nyckelpersoner i organisationer under starkt förändringstryck och som letar efter praktiska verktyg att designa, planera, organisera och genomföra en omfattande digital transformation.

Exempel på roller i målgruppen är projekt-, program- eller förändringsledare, affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, ansvarig för nyetablerat affärsområde, utvecklingschef, CIO, CTO, IT-chef/ansvarig eller liknande yrkesroll som kombinerar operativa och strategiska arbetsuppgifter.

 

Kursens lärare

Anders PerssonAnders Persson har under de senaste åren arbetat som IT-chef, CIO på Apoteket AB, chef verksamhetsutveckling på PRV och nu senior rådgivare inom transformationsområdet. Han har lång erfarenhet av komplexa transformationsarbeten. Idag arbetar Anders som ansvarig för Verksamhetsutveckling och IT på PRV.

 

 

Steve BrdarskiSteve Brdarski arbetar som senior rådgivare på Oribata Consulting. Han har lång erfarenhet av projekt-, program- och transformationsledning och leder till vardags komplexa program relaterade till flexibel affärsarkitektur, processutveckling och kravställning/implementering av IT-system.

Kursavgift

ENDAST ONLINEKURS Kursavgift 3.500 kr ex moms.

GRUNDKURS I TRANSFORMATIONSLEDNING Kursavgift 14.900 kr ex moms.

CERTIFIERAD TRANSFORMATIONSSPECIALIST Kursavgift 27.500 kr ex moms.

Du kan välja mellan att enbart gå Förberedande onlinekurs (DEL 1), att gå Grundkurs i transformationsledning (DEL 1 + 2) eller att gå hela vägen och bli Certifierad transformationsspecialist (DEL 1 + 2 + 3).

Du får tillgång till onlinekursen direkt i samband med registrering.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå Hela kurspaketet så utnyttjar du vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60.
 

Kurslokal

Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm