Effektiva Tillståndsprocesser

Delkurs 1: 23 januari
Delkurs 2: 25 januari

TID: 09.00 – 12.00 (samtliga kursdagar)
FORMAT: Distansundervisning online

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Artikelnr: tillsta Kategorier: ,

Tillståndsprocesser är av central betydelse för svensk industri av flera anledningar. För det första möjliggör effektiva tillståndsprocesser en smidig etablering och expansion av företag, vilket stärker deras konkurrenskraft och främjar ekonomisk tillväxt. För det andra är tillståndsprocesserna nödvändiga för att säkerställa att industriella verksamheter bedrivs i enlighet med gällande miljö- och hållbarhetskrav, vilket är avgörande för att främja en hållbar utveckling.

En god kunskap om hur en tillståndsprocess går till är en förutsättning. Genom att förstå kraven och reglerna kan företag och andra verksamhetsutövare förbereda sig på rätt sätt, vilket minskar risken för förseningar, alltför hårda krav eller till och med att ansökan avvisas eller ogillas. Dessutom underlättar kunskap om processerna samordningen och kommunikationen med myndigheter och behöriga organ, vilket kan bidra till en smidigare och mer effektiv ansökningsprocess.

Konsekvenserna av dålig kunskap om tillståndsprocesser kan vara betydande. Det kan leda till avsaknad av eller bristande utredningar, dokumentation eller försummelse av viktiga krav, vilket i sin tur kan leda till ansökan försenas, avvisas eller ogillas. Detta kan i sin tur resultera i ekonomiska förluster och negativ påverkan på företagets rykte. Dålig kunskap kan också göra det svårt att navigera genom processen, vilket kan skapa osäkerhet och frustration hos ansökande parter.

För att säkerställa att verksamhetsutövare har rätt förståelse och kompetens inom tillståndsprocesser är det avgörande att investera i kunskap som kan bidra till en mer effektiv, smidig och korrekt hantering av ansökningar, vilket främjar både svensk industri och hållbar utveckling.

Kursens syfte och mål

Syftet med denna kurs är att navigera genom komplexiteten i tillståndskrav, samrådsprocesser, ansökan och miljökonsekvensbedömning, samt faserna efter ansökan. Som deltagare lär du dig att identifiera relevanta tillståndskrav, inkludera nödvändig dokumentation i ansökningar och genomföra en effektiv samrådsprocess med olika intressenter. Dessutom kommer de att få insikt i den juridiska ramen och bästa praxis för ansökningsprocessen, samt hur man hanterar kompletteringar och överklaganden. Genom en kombination av föreläsningar, praktiska exempel och interaktiva övningar lär du dig bland annat om:

 • Hur du gör en intressentanalys
 • Hur du, på bästa sätt, bedriver en samrådsprocess
 • Vilka krav och riktlinjer som finns för miljökonsekvensbedömningar
 • Hur en ansökan bedöms och utvärderas

 

Kursupplägg

Två halvdagar under en vecka där vi kommer att blanda teori och praktiska exempel med diskussioner och övningar.

Delkurs 1

 • Tillståndskrav – miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
  • Identifiera de miljötillstånd som behövs för projektet/verksamheten.
  • Konkretisera planerna för ditt projekt.
  • Identifiera vilken dokumentation som ska samlas in och vilka utredningar som behöver vidtas och användas inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen.
 • Samrådsprocessen – hur genomförs ett lyckat samråd?
  • Intressentanalys – vilka intressenter ska inkluderas och ingå i samrådskretsen (närboende, myndigheter, privata organisationer)?
  • Vilken information om projektet behöver verksamhetsutövaren sprida till berörda parter och allmänheten?
  • Vilken information bör du som äger/driver processen samla in från samrådsparterna?
  • Hur ska dialogen mellan verksamhetsutövare och de berörda samrådsparterna bedrivas?
  • Hur – på bästa sätt – sammanställer man den samrådsredogörelse som sammanfattar samrådsprocessen?

Delkurs 2

 • Ansökan & Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
  • Regelverksanalys – vilka krav finns på en MKB?
  • Vilka dokument och underlag behöver inkluderas i en ansökan, inklusive utredningar, rapporter, ritningar och beskrivningar?
 • Efter inlämnad ansökan – Processen hos prövningsmyndigheten
  • Hantering av kompletteringar
  • Hur bedöms och utvärderas en ansökan av tillsynsmyndigheten?
  • Vilka kriterier används för att fatta beslut om tillstånd?
  • Exempel på lyckade ansökningsprocesser
  • Överklagan – Motivering av överklagan, regler och tidsramar för rättsprocessen

Målgrupp

Kursen inom tillståndsprocesser riktar sig till en bred målgrupp av yrkesverksamma och organisationer som är involverade i planering, ansökan och genomförande av projekt och verksamheter. Det omfattar företagsägare, företagsledare, projektledare, jurister, advokater, miljöexperter, hållbarhetskonsulter, byggnads- och konstruktionsföretag samt offentliga myndigheter och beslutsfattare. Genom kursen får deltagarna en fördjupad förståelse för tillståndsprocessernas komplexitet och regler, vilket möjliggör bättre beslutsfattande, effektiv hantering av tillståndsfrågor och minimerad risk för förseningar och hinder.

Kurslärare

Tomas Fjordevik är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2019 och är specialiserad inom miljörätt. Han har lång erfarenhet av stora och komplexa tillståndsprövningar inom bland annat energi (vindkraft), infrastruktur (flygplatser), industri och avfall. Tomas har tidigare arbetat som miljöjurist på Swedavia AB och även på andra advokatbyråer.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår en heldagskurs samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.