ESRS i praktiken – strategi, affärsmodeller och dubbel väsentlighet

11 900 kr

KURSDATUM: 5 oktober
TID: kl. 09:00-17:00
FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: esrpra Kategori:

Den europeiska gröna given är ett ramverk som samlar lagstiftningar, ambitioner, och strategier med syfte att underlätta den industriella omställningen och skapa en mer resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi. Som en del av detta ramverk förändras kraven på hur företag arbetar med hållbarhet – och kraven kommer från flera håll. De kommer från politiskt håll i form av lagstiftning och direktiv, från finansiärer i form av investeringsriktlinjer och från kunder i form av ändrande preferenser. Dessa krav förväntas driva företag till att ställa om till mer hållbara affärsmodeller, produkter och värdekedjor.

Kopplat till den gröna given är CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vilket är det nya direktivet för hållbarhetsredovisning. Direktivet som trädde i kraft under 2023 innebär att många företag nu kommer behöva upprätta betydligt mer omfattande hållbarhetsrapporter än tidigare. Rapporterna måste följa även specifika standards, som går under namnet ESRS (European Sustainability Reporting Standard). De företag som omfattas av de nya kraven förväntas nu redovisa strategier och affärsmodeller, väsentlighetsanalyser och påverkan, möjligheter och risker, styrning och organisation, samt policyer, mål, handlingsplaner och resultat.

Kursens syfte och mål

Denna kurs ger en fördjupad förståelse av EU:s standarder för hållbarhetsredovisning (ESRS) och hur företag förväntas använda dessa i praktiken. I kursen fördjupar vi oss i nyckelbegrepp och principer bakom regelverken såsom dubbel väsentlighet och rapportering av värdekedjan men även vilka konsekvenser de kan få på verksamheter såsom administrativa kostnader och produktutveckling. Vi går igenom ESRS struktur och uppbyggnad och med hjälp av praktiska övningar undersöker vi hur företag förväntas utforma en väsentlighetsanalys, följa olika rapporteringsområden samt utforma såväl generella som ämnesspecifika upplysningar.

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för hur företag förväntas praktisera hållbarhetsredovisning enligt ESRS samt hur dessa kan påverka deras verksamhet

Målet med kursen är att ge deltagare: 

 • grunderna och syftet bakom EU:s reglering inom hållbarhetsredovisning
 • en djup förståelse för centrala begrepp, principer och uppbyggnad av ESRS
 • grunderna för att genomföra en hållbarhetsredovisning utifrån ESRS
 • analys av industriell förändring och verksamhetspåverkan

 

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en case-baserad del där deltagarna aktivt använder ESRS. Kursen kommer täcka följande ämnen:

 • Den finansiella industrins roll i EU:s hållbara industriella omställning
 • Syfte och bakgrund till EU direktiv och standarder för hållbarhetsrapportering
 • ESRS uppbyggnad och struktur
  • Allmänna krav och upplysningar
  • Rapporteringsområden och upplysningarnas innehåll
  • Ämnesspecifika upplysningar
 • Den dubbla väsentlighetsanalysen
 • Administrativa kostnader och andra konsekvenser för företag
 • ESRS case-baserat arbete
 • Diskussion

Målgrupp

Kursen riktar sig framförallt till personal inom ekonomi och hållbarhetsfunktioner men också till chefer och produktutvecklare som behöver en fördjupad förståelse för den strategiska betydelsen av konsekvenserna av ESRS.

Kurslärare

Pontus Cerin

Pontus Cerin är docent vid Linköpings universitet och affilierad vid Handelshögskolan i Stockholm med forskningsbakgrund vid KTH, Umeå universitet och Åbo akademi. Han är specialiserad på hållbara investeringar, innovation och styrning av hållbarhet.

Johan Henningsson

Johan arbetar som rådgivare och expert inom hållbar finansiering och EU:s regulatoriska utveckling inom hållbarhetsområdet. Tidigare var Johan hållbarhetschef på Svensk Exportkredit och har varit engagerad i internationell policyutveckling kring hållbarhet samt arbetat praktiskt med såväl hållbarhetsstrategier, -styrning som -redovisning i mer än 10 år. Johan är disputerad inom industriell ekonomi och en van föreläsare och workshopledare.

Josefin Borg

Josefin Borg är senior konsult inom strategisk hållbarhet på Ramboll och är expert inom EU-taxonomin. Hon har stor erfarenhet av att stötta företag från många olika branscher med att göra taxonomianalyser och att implementera taxonomin i kunders verksamheter. Josefin är även invald i Sweden Green Building Council’s operativa råd för EU-taxonomin.

Erik Feldt 

Erik är en värderingsbaserad ledare med mer än 25 års erfarenhet från finanssektorn. Han har arbetat i ledande befattningar inom kapitalförvaltning, ansvarsfulla investeringar, fondförvaltning, HR, hållbarhet och samhällsengagemang. Erik är styrelseledamot i SEB Life International och ZeroMission AB och har en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår en heldagskurs samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.