Framtidens elsystem – affärspotential, flexibilitet, lagring, policy

13 900 kr

DATUM
DELKURS 1: 11 september
DELKURS 2: 13 september
DELKURS 3: 15 september

TID kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser)

FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: elsys Kategorier: ,

Fördjupa din kunskap om marknadsmekanismer, affärspotential, flexibilitet, energilagring och policy

Elsystemet är en nyckel till omställningen mot ett mer hållbart samhälle med nettonollutsläpp av klimatgaser, och det står inför enorma utmaningar och investeringar under kommande årtionden.

Fordons- och industrisektorn står för ungefär 2/3 av Sveriges nationella utsläpp av klimatgaser, och de lösningar som det nu arbetas med för att drastiskt minska utsläppen från dessa sektorer, kräver enorma mängder el.

Bland aktuella exempel på framtida storanvändare av el, och möjliggörare av målet om nettonollutsläpp av klimatgaser, kan nämnas NorthVolt, Hybrit och H2 Green Steel, men det finns också en lång lista av mindre uppmärksammade exempel. Många prognoser pekar på att elanvändningen om 20–30 år kommer vara 50–100 procent större än idag, samtidigt kommer stora delar av befintlig elproduktion och distribution att behöva omfattande reinvesteringar eller läggas ned.

Totalt sett handlar det om investeringar och reinvesteringar i elsystemet som väntas överstiga 1000 miljarder under kommande 30 år. För de aktörer som förstår utmaningarna och kan erbjuda lösningar kommer affärsmöjligheterna att vara stora.

Syfte och mål med kursen

Som kursdeltagare får du:

  • En god övergripande förståelse för elsystemets utveckling, de marknadsmekanismer som styr det och hur du kan hitta affärer i att bidra till att lösa framtidens utmaningar
  • En djupdykning i framtidens efterfrågan på en flexiblare elanvändning och energilager, hur du kan bidra och skapa en affär kring detta och hur marknaderna för detta ser ut idag och kan komma att utvecklas
  • En djupare förståelse i hur policy blir till, påverkar elmarknaden och kommer att utvecklas

Kursens innehåll

DELKURS 1 Kursen inleder med att ge en övergripande bild av hur elsystemet och dess marknader fungerar idag och en scenario-baserad bild över hur det kan komma att utvecklas kommande 20-30 år. Efter att ha genomgått del 1 av kursen kommer du ha en djupare förståelse för elsystemets framtida utmaningar och lösningar.

DELKURS 2 I takt med att en allt större del av elproduktionen blir väderberoende och kärnkraftens tunga generatorer försvinner med sin frekvensstabiliserande rotationsenergi, ökar efterfrågan på flexibilitet från elanvändare och energilager. Del 2 av kursen bjuder på en djupdykning i hur marknaderna för flexibilitet och energilager fungerar och hur det går att göra affärer genom att vara flexibel med sin elproduktion/-användning.

DELKURS 3 Policy och reglering må vara viktiga för de flesta marknader, men få marknader är så beroende av detta som elmarknaden. Som kursdeltagare får du i del 3 av kursen lära dig mer om den policy och reglering som påverkar elmarknaderna idag, hur den utformas och hur den kan komma att utvecklas.

Kursens upplägg och innehåll

Kursen byggs upp av tre delkurser som ges som distansundervisning online, omfattningen är en halvdag per delkurs.

DELKURS 1

  • Elsystemet idag och imorgon – Hur fungerar elsystemet och dess marknadsmekanismer idag, hur kan den komma att förändras och hur påverkar detta marknadens olika aktörer?

Delkurs 1 går igenom hur elsystemet är utformat idag. Elproduktion och -användning beskrivs del-för-del utifrån dess funktion och framtidsutsikter, för att sedan vävas ihop till en övergripande systemförståelse. De olika marknadsplatserna, såväl finansiella som fysiska marknader, förklaras i detalj och dessa kan komma att utvecklas diskuteras. Även aktuella begrepp som PPA (Power Purchase Agreement) och olika typer av miljömärkning innefattas i detta delmoment. 

DELKURS 2

  • Flexibilitet från elanvändare och energilager

Delkurs 2 går igenom vilka olika typer av flexibilitet som tillämpas/kan tillämpas idag och i framtiden, samt hur de typiska värdekedjorna är definierade givet det vi vet idag. Vidare så sker för tillfället det stora förändringar inom balansering av elsystemet, och hur den nya balanseringsmodellen skiljer från den tidigare (Nordic Balancing Model (NBM) jämfört med dagens frekvensbalansering). En del av kursen kommer att fokusera på drivkrafter för förändringen, samt hur den förväntas förändra landskapet för elmarknadsaktörer. Flex-marknader…

DELKURS 3

  • Policy styr elsystemet och dess marknader, men vart styr policyutvecklingen?

Delkurs 3 går igenom styrmedel på energisektorn, såväl ekonomiska, administrativa som informativa styrmedel presenteras. Dess syften och mekanismer diskuteras med betoning på de ekonomiska styrmedlen såsom direkta teknologispecifika stödsystem, avgifter och skatter, samt marknadsbaserade styrmedel (pris- och kvantitetsbaserade, tex. inmatningstariffer, certifikatmarknader och handeln med utsläppsrätter). Styrmedlens påverkar på energimarknader diskuteras och en genomgång görs av styrmedlens påverkan på prisbildningen på den nordiska elmarknaden och därmed konsekvenserna på marknadens aktörer. Även pågående politiska processer relaterade till styrmedel på EU-nivå och nationellt diskuteras.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill förstå elsystemets förändring och hitta nya affärer genom att bidra till framtidens elsystem. Arbetar du t ex på ett energibolag med att utforma morgondagens förutsättningar och kunderbjudande, är du ansvarig för energifrågor hos en stor elanvändare, arbetar på ett företag som utvecklar lösningar för elsystemet eller arbetar med investeringar inom energisektorn är detta en kurs för dig.

Kursen vänder sig bl a till hållbarhetsansvariga, marknadschefer, affärsutvecklare, inköpare och projektledare inom strategiska energifrågor.

Lärare

Christian HoltzChristian Holtz, Senior konsult med inriktning på elmarknadsfrågor, har analyserat den svenska elmarknaden sedan 2009. Han har bl a arbetat med att bygga upp scenarier för elsystemets utveckling under kommande årtionden och modellerat elmarknaden. Han har hjälpt myndigheter med ansvar för energifrågor och departement att modellera och utreda konsekvenserna av olika beslut och var t ex tidig med att varna för nedstängningen av flera kärnkraftsreaktorer ökande prisområdesskillnader inom landet. Christian anlitas som rådgivare av flera av landets största elanvändare och investerare i elhandelsfrågor och som sakkunnig inom elhandel i rättsprocesser.

Jakob HelbrinkJakob Helbrink, Senior konsult med inriktning på nät och stödtjänster, har arbetat med elmarknadsfrågor sedan 2011. Han har varit särskilt delaktig i projekt som rör elnätsreglering (arbetat gentemot tillsynsmyndighet, elnätsägare, elnätsanvändare) och utveckling av marknader för stödtjänster (arbetat gentemot alla fyra nordiska stamnätsoperatörer, befintliga och potentiella leverantörer av stödtjänster). Utöver domänexpertisen inom energimarknader har han gedigen erfarenhet som modellutvecklare och kvantitativ analys kopplat till strategi och ekonomisk simulering.

Saara HollménSaara Hollmén, Senior konsult med inriktning på policyfrågor, har arbetat som konsult inom energimarknadsområdet i Norden och Storbritannien sedan 2008, med fokus på investeringsprojekt och policyanalys. Hon har i rollen som rådgivare åt investerare och andra aktörer förklarat utveckling och konsekvenser av policy på energimarknaderna. Parallellt med konsultrollen håller Saara också på att doktorera inom industriell ekonomi på KTH där hon forskar kring påverkan som styrmedel har på investeringsbeslutsfattande i elproduktion utifrån ett beteendeekonomiskt perspektiv.

Kursavgift

Kursavgift är 11.900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.