Framtidens elsystem – affärspotential, flexibilitet, lagring, policy

11 900 kr

DATUM
DELKURS 1: 6 februari
DELKURS 2: 8 februari

TID kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser)

FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: elsys Kategorier: ,

Fördjupa din kunskap om marknadsmekanismer, affärspotential, flexibilitet, energilagring och policy

Elsystemet är en nyckel till omställningen mot ett mer hållbart samhälle med nettonollutsläpp av klimatgaser, och det står inför enorma utmaningar och investeringar under kommande årtionden.

Fordons- och industrisektorn står för ungefär 2/3 av Sveriges nationella utsläpp av klimatgaser, och de lösningar som det nu arbetas med för att drastiskt minska utsläppen från dessa sektorer, kräver enorma mängder el.

Bland aktuella exempel på framtida storanvändare av el, och möjliggörare av målet om nettonollutsläpp av klimatgaser, kan nämnas NorthVolt, Hybrit och H2 Green Steel, men det finns också en lång lista av mindre uppmärksammade exempel. Många prognoser pekar på att elanvändningen om 20–30 år kommer vara 50–100 procent större än idag, samtidigt kommer stora delar av befintlig elproduktion och distribution att behöva omfattande reinvesteringar eller läggas ned.

Totalt sett handlar det om investeringar och reinvesteringar i elsystemet som väntas överstiga 1000 miljarder under kommande 30 år. För de aktörer som förstår utmaningarna och kan erbjuda lösningar kommer affärsmöjligheterna att vara stora.

Syfte och mål med kursen

Som kursdeltagare får du:

  • En god övergripande förståelse för elsystemets utveckling, de marknadsmekanismer som styr det och hur du kan hitta affärer i att bidra till att lösa framtidens utmaningar
  • En djupdykning i framtidens efterfrågan på en flexiblare elanvändning och energilager, hur du kan bidra och skapa en affär kring detta och hur marknaderna för detta ser ut idag och kan komma att utvecklas
  • En djupare förståelse i hur policy blir till, påverkar elmarknaden och kommer att utvecklas

Kursens innehåll

DELKURS 1 Kursen inleder med att ge en övergripande bild av hur elsystemet och dess marknader fungerar idag, hur fler marknader än energy-only kommer att spela en stor roll och hur marknaderna kan komma att utvecklas kommande 20-30 år. Denna delkurs innefattar bland annat en genomgång av marknaderna för flexibilitet och energilager (framför allt balanskraftsmarknaderna). Efter att ha genomgått del 1 av kursen kommer du
ha en djupare förståelse för elsystemets framtida utmaningar och lösningar.

DELKURS 2 Policy och reglering är viktiga på många områden, men få marknader är så beroende av dessa som elmarknader. Som kursdeltagare får du i del 2 av kursen lära dig mer om den policy och reglering som påverkar elmarknaderna idag, hur den utformats och hur den kan komma att utvecklas. Några exempel på frågeställningar som berörs är EU ETS och regelverken som driver utvecklingen av balanskraftsmarknaderna.

Kursens upplägg och innehåll

Kursen byggs upp av två delkurser och ges som distansundervisning online, omfattningen är en halvdag per delkurs.

DELKURS 1

  • Elsystemet idag och imorgon – Hur fungerar elsystemet och dess marknadsmekanismer idag, hur kan den komma att förändras och hur fungerar marknader som kan komma att bli allt viktigare i framtiden så som balanskraftsmarknaderna, samt hur påverkar detta marknadens olika aktörer?

Delkurs 1 går igenom hur elsystemet är utformat idag. Elproduktion och -användning beskrivs del-för-del utifrån dess funktion och framtidsutsikter, för att sedan vävas ihop till en övergripande systemförståelse. De olika marknadsplatserna, såväl finansiella som fysiska marknader inklusive balanskraftsmarknaderna, förklaras i detalj och dessa kan komma att utvecklas diskuteras. Även aktuella begrepp som PPA (Power Purchase Agreement) och olika typer av miljömärkning innefattas i detta delmoment. 

DELKURS 2

  • Policy och reglering i elmarknadernas utveckling – Hur styr policy och ändringar i regleringar, de nationella och de på EU nivå, hur elmarknaderna utvecklas, tex. marknaderna utformas, marknadsaktörer påverkas och investeringsincitament riktas.

Delkurs 2 går igenom styrmedel på energisektorn och såväl ekonomiska, administrativa som informativa styrmedel presenteras. Dess syften och mekanismer diskuteras med betoning på de ekonomiska styrmedlen med störst marknadspåverkan, såsom EU ETS och dess påverkan på marknadsaktörer och incitamentsstrukturer. Vidare diskuteras drivkrafter bakom och ändringar i regleringar på de olika elmarknaderna (exempelvis spot- som på balanskraftsmarknaderna) och vilka konsekvenser de kan få?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill förstå elsystemets förändring och hitta nya affärer genom att bidra till framtidens elsystem. Arbetar du t ex på ett energibolag med att utforma morgondagens förutsättningar och kunderbjudande, är du ansvarig för energifrågor hos en stor elanvändare, arbetar på ett företag som utvecklar lösningar för elsystemet eller arbetar med investeringar inom energisektorn är detta en kurs för dig.

Kursen vänder sig bl a till hållbarhetsansvariga, marknadschefer, affärsutvecklare, inköpare och projektledare inom strategiska energifrågor.

Lärare

Christian HoltzChristian Holtz, Senior konsult med inriktning på elmarknadsfrågor, har analyserat den svenska elmarknaden sedan 2009. Han har bl a arbetat med att bygga upp scenarier för elsystemets utveckling under kommande årtionden och modellerat elmarknaden. Han har hjälpt myndigheter med ansvar för energifrågor och departement att modellera och utreda konsekvenserna av olika beslut och var t ex tidig med att varna för nedstängningen av flera kärnkraftsreaktorer ökande prisområdesskillnader inom landet. Christian anlitas som rådgivare av flera av landets största elanvändare och investerare i elhandelsfrågor och som sakkunnig inom elhandel i rättsprocesser.

Saara HollménSaara Hollmén, Senior konsult med inriktning på policyfrågor, har arbetat som konsult inom energimarknadsområdet i Norden och Storbritannien sedan 2008, med fokus på investeringsprojekt och policyanalys. Hon har i rollen som rådgivare åt investerare och andra aktörer förklarat utveckling och konsekvenser av policy på energimarknaderna. Parallellt med konsultrollen håller Saara också på att doktorera inom industriell ekonomi på KTH där hon forskar kring påverkan som styrmedel har på investeringsbeslutsfattande i elproduktion utifrån ett beteendeekonomiskt perspektiv.

Kursavgift

Kursavgift är 11.900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.