Industriell symbios i praktiken

13 900 kr

DELKURS 1: 12 mars DELKURS 2: 14 mars DELKURS 3: 20 mars TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Industriell symbios i praktiken – för ökad hållbarhet och stärkt industriell konkurrenskraft

Under längre tid har det varit relativt billigt att producera vilket resulterat i att tillverkande industrier inte brytt sig om att systematiskt och effektivt nyttja de restflöden som produktionen givit upphov till. Med dagens ansträngda globala värdekedjor har förutsättningar ändrats och företag i framkant ser industriell symbios som ett lönsamt sätt att hämta hem merkostnader för att ta hem produktion och samtidigt minska sina risker.

Verksamheter och industri med kontinuerliga processer som skapar stora restflöden behöver hitta sätt att minska sina risker och optimera sin affär. Exempel på restflöden kan vara energi, livsmedel, metallskrot, avfall, restvärme etc. Många industriella nytetableringar som vätgas i Ånge, Alby Vätgasanläggning (RES Renewable Norden) eller Green Iron bygger delvis på detta.

Så får du miljöhänsyn och affärsincitament att sammanfalla

Industriell symbios är ett arbetssätt som bygger på samverkan mellan verksamheter som inte är beroende av bransch, värdekedja eller resurstyp utan har som vanligen har geografisk närhet som huvudsaklig möjliggörare.

Kort kan det beskrivas som att någons avfall eller restprodukt blir någon annans råvara och att genom samverkan skapas mer nytta än om enskilda aktörer optimerar sin verksamhet. Det kan handla om material, energi, vatten, infrastruktur men också kompetens och tjänster.

”Industriell symbios kan ge ekonomisk nytta, minska negativ klimat- och miljöbelastning samtidigt som lokala/regionala samhällen där verksamheterna verkar stärks.”

Kursens syfte, mål och innehåll

Syftet med denna kurs är att ge en djupgående förståelse för hur man implementerar arbetssättet, hur det kopplas till verksamhetens befintliga strategier, hur man planerar samt hanterar utmaningar och svårigheter.

Förmågan till identifiering av lämpliga partners och projekt är en grundbult i arbetet där kursen tar stort fokus. Det krävs en god förståelse för olika företags och organisationers verksamhet och mål, samt en förmåga att identifiera gemensamma intressen och möjligheter för samarbete.

Under kursen lär du dig:

 • Grunderna till cirkulär ekonomi och industriell symbios
 • Förståelse för hur arbetet kopplas till etablerade mål och strategier
 • Förståelse för vad som utgör restflöden och vad som kan vara nyckelresurser
 • Insikt i scenarioplanering – att förstå risker och möjligheter med olika utvecklingsvägar
 • Identifiering av symbiosmöjligheter och av nyckelpersoner för utveckling
 • Använda metoder för att planera och genomföra projekt
 • Bygga samverkan och långsiktigt strategiskt arbete, nyckelaktiviteter

Kursen vänder sig till dig inom verksamhet med löpande processer och kontinuerliga resursflöden såväl inom privat som offentlig sektor. T.ex. inom energibolag, skogs-/papperssektorn, stål och gruvnäring, livsmedel, kemi/cement, vatten/rening etc och vill lära dig mer om hur industriell symbios kan skapa resurseffektivitet, nya affärsmöjligheter och  konkurrenskraft.

Kursdag 1:

Kartläggning internt – Vad har jag för behov och resurser?
Föreläsning: Grunderna till cirkulär ekonomi och industriell och urban symbios (IUS)
Fallstudier: Exempel/Gästföreläsare
Gruppdiskussion: Nyckelresurser, relevanta mål och strategier
Introduktion till hemövning: Intern resurskartläggning – mål, strategier, infrastruktur, kompetens, energi etc

Kursdag 2:

Kartläggning externt och matchning – Vilka är potentiella vägar/kontakter vidare
Erfarenhetsutbyte hemövning
Föreläsning: Identifiering av symbiosmöjligheter samt nyckelpersoner för utveckling
Gruppdiskussion: Symbiosmöjligheter och viktiga samarbetspartners
Introduktion till hemövning: Matchning – utifrån identifierad tillgång till rest, överskott, miljö etc

Kursdag 3:

Samverkan
Erfarenhetsutbyte hemövning
Föreläsning: Bygga samverkan och långsiktigt strategiskt arbete
Gruppdiskussion: Nyckelaktiviteter framåt

Vi avslutar kursen med en summering där vi går igenom fallgropar och best practice, samt delar erfarenheter och gemensamt diskuterar ev. frågeställningar som kvarstår.
Kursen avslutas

Målgrupp:

 • Affärsutvecklare
 • VD/Ledning
 • Hållbarhetsansvarig/Hållbarhetsutvecklare
 • Energiansvarig
 • Systemingenjörer
 • Ansvarig som hanterar mycket resurser – material, infrastruktur, kompetens, tjänster etc

Kursledare:

Sebnem Yilmaz Balaman, projektledare & PhD, Chalmers Industriteknik.

Sebnem har erfarenhet av att utveckla och använda beslutsfattande metoder för cirkulära och biobaserade försörjningskedjor med systemperspektiv och hållbarhetsfokus för en hållbar omställning till ett cirkulärt system och en bioekonomi hos olika industrier. Med en bakgrund inom industriell ingenjör Sebnem har arbetat som akademiker och forskare i 15 år i Sverige, Turkiet och Storbritannien

 

Linnea Lindkvist, projektledare & MSc, Chalmers Industriteknik. 

Linneas expertis ligger inom cirkulär ekonomi, analys & omställning av värdekedjor, industriell urban symbios, hållbara & resurseffektiva matsystem samt cirkulära strategier & affärsmodeller. Hon har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, både vid utförande och tidiga stadier av planering. Linnea har också erfarenhet av processledning i samverkansprojekt för innovation i stadsutveckling.

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!