Patent- och forskningsbaserad teknisk innovation

13 900 kr

DELKURS 1: 4 september
DELKURS 2: 6 september
DELKURS 3: 8 september

TID: kl. 08:30-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Sverige tog hem förstaplats när innovationskraften jämförts mellan EU:s medlemsländer 2021

Den svenska topplaceringen beror till stor del på det forsknings- och utvecklingsarbete som våra teknikföretag genomför. Statistiska Centralbyrån (SCB) särskiljer på innovationsverksamhet i produkt- och processinnovation, och man menar att processinnovation är klart den vanligaste typen av innovation i vårt land. Produktinnovation har dock stor potential att bidra till vår fortsatta framgång!

Produktinnovation innebär att många kunskapsdomäner kopplas ihop, såsom material, elektronik, datavetenskap, programmering, reglerteknik, mekanik, robotik, energi, logistik, organisation, ekonomi. Som företag så innoverar ni inte i ett vakuum, ni befinner er i ett ekosystem där näraliggande tekniska lösningar och liknande utmaningar i många fall redan exploaterats av andra bolag, forskare eller innovatörer.

”En framgångsfaktor för snabb och effektiv utveckling är att tidigt i innovationsprocessen arbeta strukturerat med befintliga källor i forsknings- och patentdata för att utvärdera redan tillgängliga lösningar på tekniska problem.

Det finns mycket att vinna på att bli effektivare i din styrning och framdrift av innovationsprocessen. Resurser och värdefull tid sparas om du snabbt kan utvärdera redan tillgängliga lösningar på tekniska problem vilket innebär att du kan fokusera på vidareutveckling med redan befintliga lösningar som ingångsvärde. Och på det sättet också säkra att det du avser utveckla inte redan finns patenterat.

”Så mycket som 40 procent av inlämnade patentansökningar i Sverige finns det redan inlämnade ansökningar om eller patent för.”

Syfte och mål med kursen

Kursen Patent- och forskningsbaserad teknisk innovation lär dig hur du effektiviserar innovationsarbetet genom att använda kända patent och forskningsdata. Kursen lär dig bland annat:

  • Hur du använder patent- och forskningsdata för att effektivisera innovationsarbetet
  • Nya verktyg för teknisk problemlösning
  • Hur du systematiserar och följer upp utvecklingsarbetet

Utbildningen riktar sig till dig som är affärsutvecklingsansvarig, teknisk chef, utvecklingsingenjör, ingenjör, ansvarig för imateriella frågor, projektledare men också för dig som är operativt ansvarig, VD eller i strategisk ledningsgrupp.

FORMAT Kursen byggs upp av tre delkurser som ges som distansundervisning live online, omfattningen är en halvdag per delkurs.

Delkurs 1: Innovationsstandard och patentdata

I delkurs 1 skapar vi en gemensam förståelse och teoretisk plattform för innovationsarbete och för patent och forskningsbaserad innovation.

Vi går igenom metoder och ser på exempel hur du kan använda tillgänglig information för att utvärdera redan tillgängliga lösningar på tekniska problem. Du lär dig vilka data du ska samla in och du får pröva att söka information i patentdatabaser och får en grundläggande förståelse för hur patentsystemen fungerar.

• Gemensam introduktion till ISO standarden 56002:2021
• PDCA och Innovation Funnel
• Innovation intelligence
• Patent – olika Patentsystem, Patentsökningar, Patentdata och patentinformation
• Forskningsdata

Gästföreläsare: Ia Modin, Gozzo Advokater AB, partner/ advokat specialiserad på kommersiell avtalsrätt och immateriella rättigheter

Delkurs 2: Patentbaserade verktyg för problemlösning

I delkurs 2 kommer vi titta på verktyg för teknisk utveckling och problemlösning som baserar sig på patentanalyser.

Tekniska motsättningar och fysikaliska principer.
All teknisk problemlösning som vi känner till baserar sig på ett begränsat antal tekniska motsättningar och ett antal fysikaliska principer. Vi tittar på vilka dessa är och hur du använder dessa för att hitta din egen lösning på ett problem.

Principlösningar
All känd teknisk problemlösning bygger på förståelse för ett begränsat antal principlösningar. Med förståelse för de tekniska principlösningar som finns i patentdata kan vi söka en ny princip för att lösa ett känt problem alternativt använda en befintlig lösning på ett nytt problem.

Tekniska trender
Utveckling av tekniska system följer 8 huvudsakliga trender. Genom att analysera vilka trender som är aktuella i vårt problem eller vår lösning kan vi extrapolera fram tänkbara nya tekniska innovationer.

Separationsprinciper
Vi lär oss att separera problem i tidsdomänen och i systemdomänen. Detta ger ökad möjlighet att hitta mer omfattande lösningar eller flera tänkbara lösningar på tekniska problem.

Delkurs 3: Systematik i innovationsarbetet

Framgångsrika tekniska bolag är mycket systematiska i sitt utvecklings- och innovationsarbete. En tydlig approach för hur arbetet ska dokumenteras och följas upp är grundläggande för framgång. I kursen tittar vi på några enkla metoder att systematisera utvecklingsarbetet och exempel på dokumentation och uppföljning av innovationsarbete.

• LEAN Canvas
• Innovation management capabilities assessement (IMCA)
• Excel dokumentation (Template)

Vi avslutar kursen med en kort rekapitulation och summering av de olika delarna och tittar på några exempel på verklig användning.

Målgrupp

Kursen spänner över både tekniska och affärsmässiga aspekter och kan därför exempelvis passa dig som jobbar som projektledare, teknisk projektledare, ingenjör, utvecklingsingenjör, produktägare och affärsutvecklare, teknisk chef, ansvarig för innovationsteam, eller du som sitter i styr-/ledningsgrupp.

Kursledare och gästföreläsare

Måns MarklundMåns Marklund är grundare och vd på Cascelotte, ett bolag specialiserat på avancerade modeller för värdering av forskning och patent. Måns har mer än 20 års erfarenhet från innovations- och patentbranschen. En omtyckt föreläsare och konsult med lång erfarenhet av att hjälpa kunder att öka effektiviteten i sitt innovations och utvecklingsarbete.

 

 
Ia ModinIa Modin är partner, advokat på Gozzo Advokater AB. Ia är specialiserad på kommersiell avtalsrätt och hon har en bred kompetens inom området immateriella rättigheter, inklusive patent, upphovsrätt och varumärken. I synnerhet har hon betydande erfarenhet av komplexa flerpartsavtal relaterade till framtida immateriella rättigheter, såsom FoU-kontrakt för både industri och akademi.

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.