Tillämpad Klimatanpassning

13 900 kr

KURSDATUM Dag 1: 16 maj Dag 2: 23 maj Dag 3: 30 maj TIDER: Kl. 09:00-12:00 (gäller alla kursdagar) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Ludvig Callermo Riedel

Telefon:
0708205559

E-post:
ludvig.callermo.riedel@nyteknikeducation.se

Tillämpad klimatanpassning

Med klimatanpassning avses strategier och åtgärder med syfte att minska sårbarhet och öka motståndskraft mot effekter av klimatförändringar. Hög andel koldioxidekvivalenter i atmosfären förändrar klimatet. På grund av fördröjningseffekt fortsätter förändringarna även om utsläppen minskar eller upphör. I Sverige väntas fler och kraftigare skyfall, översvämning, stigande havsnivåer, perioder av torka och värmeböljor. Hur effekterna av detta ser ut beror på typen av verksamhet.  

Klimatanpassning knyter an till EU-taxonomin där organisationer som, enligt ramverket, ska betraktas som hållbara behöver rapportera hur de möter kriterier, standarder och tekniska specifikationer. Vad gäller klimatanpassning förväntas organisationerna genomföra en grundlig riskhanterings- och sårbarhetsanalys samt utveckla och genomföra konkreta anpassningsstrategier kopplat till klimatförändringar. 

Effekter av klimatförändringarna kan innebära att verksamheten blir lamslagen till följd av problem med energiförsörjning, försäkring, vattenskador, störningar i leverans- och försörjningskedjor, arbetsmiljö, eller kravställning. I regel är det därför kostnadseffektivt att agera proaktivt och ha en handlingsplan. 

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för upprättande och förvaltning av en robust och verksamhetsspecifik klimatanpassningsstrategi. Den tillhandahåller insikter om relevanta klimatförändringar, risker, aktörssamverkan och metoder för att förbygga och möta effekter av klimatförändring.  

Efter kursen har deltagaren: 

 • förutsättningar att identifiera verksamhetens risker och kartläggning av dessa 
 • förståelse för ansvarsfördelning och effektiv aktörssamverkan 
 • kunskapsunderlag för upprättande av en robust klimatanpassningsstrategi 

Dag 1: Framtidens klimat och utmaningar

 • Introduktion till klimatförändringen och behovet av klimatanpassning nationellt och lokalt i Sverige
 • Utmaningar vi står inför i och med ett förändrat klimat
 • Konsekvenser av klimatförändringar på olika nivåer och sektorer
 • Nationella strategier, fallstudier och lyckade exempel

Dag 2: Riskbedömning och anpassningsstrategier

 • Djupgående riskbedömning av ett förändrat klimat
 • Kartläggning av klimatrelaterade risker
 • Strategier för förebyggande åtgärder och anpassningar till riskbilden
 • Metoder och strategier för bedömning av riskens relevans och sannolikhet
 • Riskhanterings-och sårbarhetsanalyser utifrån EU-taxonomin

Dag 3: Samarbetsytor, samverkan och ansvarsfördelning

 • Att tackla svårigheterna med ett förändrat klimat och behovet av klimatanpassning
 • Betydelsen av samverkan mellan olika aktörer
 • Metoder för samarbete med anledning av ett förändrat klimat
 • Utmaningar och möjligheter med policy, lagkrav och ansvarsfördelning

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till en bred målgrupp av yrkesverksamma och beslutsfattare som verkar inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Som deltagare arbetar du exempelvis med riskfrågor inom produktions-, fastighets-, samhällsbyggnads-, eller energibranschen. Kursen passar hållbarhetsansvariga, riskansvariga, produktionsansvariga, byggledare, byggentreprenörer, miljö- och byggnadsingenjörer, konsulter inom klimatanpassning, eller företagsledare och beslutsfattare. 

Lärare

Camilla FranssonCamilla Fransson har lång erfarenhet av uppdragsledning inom hållbarhetsområdet där arbete med att sänka klimatgasutsläpp har varit centralt de senaste 12 åren. Hon arbetar med strategisk rådgivning, utveckling av arbetssätt och metodik, processer, strategier och målsättningar inom klimatområdet vid byggnation, drift och underhåll av infrastruktur. Vidare har hon erfarenhet från analys av klimatpåverkan från projekt och verksamheter, beräkningar och åtgärdsförslag för utsläppsminskning, företrädesvis avseende infrastrukturprojekt, men även i andra projekt och för verksamheter. Med bred kunskap från bland annat livscykelanalys, avfall, kemikalier, byggnader, provtagning av vatten och förorenad mark har hon gedigen erfarenhet från arbete rörande lagstiftning, miljökonsekvensbeskrivning, målstyrning, klimatkrav vid upphandling, tillståndsärenden och utredning.

Veronica LindblomVeronica Lindblom är konsult inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE) med lång erfarenhet av utredning, analys och bedömning av omgivningspåverkan i form av risk för naturolyckor och påverkan från väder och klimat. Hon arbetar dagligen i nära samarbete med intressenter och aktörer inom omgivningspåverkan med bäring på samhällsplanering, miljöfarlig verksamhet, storskalig kemikaliehantering, samt lagstiftning inom risk- och miljöområdet.

 

 

Karl Wikberg

Karl Wikberg är projektledare inom klimat och hållbarhet med fokus på bland annat klimatberäkningar, åtgärder för minskad klimatpåverkan i infrastrukturprojekt, livscykelanalys, livscykelkostnader samt forskning- och utvecklingsprojekt. Med ansvar för såväl nationella som internationella infrastrukturprojekt inom väg- och järnväg driver han arbetet för att förbättra och utveckla AFRY:s arbetssär för teknikområdet klimat.

 

 

 

Cecilia MårtenssonCecilia Mårtensson arbetar som landskapsarkitekt och ansvarar för breda hållbarhetsfrågor på både detalj och övergripande nivå. I grunden civilingenjör inom stadsbyggnad med spetskompetens på naturbaserade lösningar på planeringsnivå har hon djupgående erfarenhet och kompetens i klimatanpassning utifrån kommuners strategier och utmaningar i ett förändrat klimat.

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre halvdagskurser samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!